דלג לתכון הראשי
לייעוץ ללא התחייבות
מלאו פרטים או חייגו 077-6203040

תקנון האתר

1. כללי
1.1. אתר אי.קיי.דיזיין הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל שרותי אחסון אתרים ובניית אתרים לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.
1.2. באתר החברה מציעה ללקוחות ושירותי אחסון ושרותי תכנות ממיטב המתכנתים בארץ.
1.3. השימוש באתר והקניה באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
1.4. המשלוחים של המוצרים הנקנים דרך האתר הם באמצעות אימייל או במשלוח דואר ישראל.
1.5. באתר תתבצענה רכישות מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר. אותם שרותים ומוצרים הנמכרים דרך אתר זה, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב באתר.
1.6. כל המבצע פעולה כאמור מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, על פי תקנון וכללי השתתפות אלו, למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות אי.קיי.דיזיין ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.
1.7. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר הכוונה גם לנקבה במשמע, ולהפך.
1.8. לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות של חברת אי.קיי.דיזיין באמצעות אתר האינטרנט תחת הכותרת "צרו קשר" או טלפונית בטלפון 077-6203040.

2. מי זכאי לבצע פעולות רכישה באתר
2.1. כל אדם מעל גיל 18 הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר אי.קיי.דיזיין ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר אי.קיי.דיזיין, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה.
2.2. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, לא תחייב פעולת הרכישה את אי.קיי.דיזיין.
2.3. תנאי מוקדם הינו היות המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל ולחילופין תייר הנמצא בארץ כדין
2.4. פעולת רכישה של מוצרים באתר אי.קיי.דיזיין נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברת אשראי הפועלת כדין בישראל.
2.5. על המשתמש להיות בעל תא דואר ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
2.6. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי אי.קיי.דיזיין הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.
2.7. אי.קיי.דיזיין רשאית למנוע ממשתמש להשתתף במכירות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
2.7.1. המשתתף ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
2.7.2. המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון.
2.7.3. המשתתף מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
2.7.4. המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באי.קיי.דיזיין או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי מבעלי החנויות ו/או מי מצד ג' כל שהוא.
2.7.5. המשתתף מתכוון לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו.
2.7.6 המשתתף מתגורר באיזור אליו דואר ישראל לא מבצע משלוחים
2.8. אי.קיי.דיזיין תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – במעמד אספקת המוצר.
2.9. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

3. המוצרים והשרותים המוצעים למכירה באתר
3.1. החברה עושה כמיטב יכולתה לספק לגולשים באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר. התמונות המוצגות הינן לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה. במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר (לדוגמא – לגבי צבע המוצר), הנתונים בכתב הם המחייבים.
3.2. המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. מחיר המוצרים באתר כולל משלוח כדבר דואר חריג בדואר ישראל עד תיבת הדואר אך אינו כולל משלוח כדואר רשום או באמצעות שליח, באשר נעשה שימוש באפשרות זו.
3.3. מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת בעמוד המכירה.
3.4. אי.קיי.דיזיין תעדכן באם המוצרים אינם קיימים עוד במלאי ואולם ייתכנו מקרים בהם ייעשו מספר רב של הזמנות ביום אחד והנתונים אודות המלאי לא יעודכנו באופן מיידי אלא זמן סביר לאחר מכן.
3.5. האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה חלה אך ורק על היצרן (להלן: "בעל האחריות") ולא על אי.קיי.דיזיין.
3.6. כל רוכש מצהיר בעצם ביצוע פעולת הרכישה כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד אי.קיי.דיזיין ו/או מי מטעמה וכן נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתכונות דלעיל אלא לבעל האחריות בלבד.
3.7. חלק מן המוצרים יסופקו לרוכש על ידי גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם, אי.קיי.דיזיין תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד אי.קיי.דיזיין ו/או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה והטענות תופנינה כנגד הצד השלישי.

4. אופן ביצוע פעולת רכישה
4.1. הרוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע למכירה דרך אתר אי.קיי.דיזיין.
4.2. אי.קיי.דיזיין ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. ואולם ככל שמפעילי האתר יהיו מודעים לפרט השגוי שהוכנס, הוא יתוקן על ידם.
4.3. אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.
4.4. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של אי.קיי.דיזיין בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה וכן לגורם המספק לצורך ביצוע המשלוח. הרוכש מסכים כי אי.קיי.דיזיין תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.
4.5. מערכת המחשב של אי.קיי.דיזיין מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר זה, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

5. ביטול עסקת הרכישה
5.1. זכותו של הרוכש עפ"י ס' 14ג (ג)(1) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לבטל בכתב את עסקת הרכישה ("מכר מרחוק") על ידי הודעה בכתב למשרדי אי.קיי.דיזיין באמצעות "צור קשר" באתר זה או בפקס: 077-6203041 בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר.
5.2. בכל מקרה של בקשת רוכש לביטול העסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכש להשיב המוצר על חשבונו ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית, וככל שהדבר אפשרי או סביר, שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא אל משרדי אי.קיי.דיזיין על פי תיאום מראש.
5.3. תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה' לחוק הגנת הצרכן.
5.4. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למשרדיאי.קיי.דיזיין על הרוכש ועל חשבונו ועליו להחזיר המוצר באופן עצמאי למשרדי אי.קיי.דיזיין על פי תיאום מראש. ככל שיבקש הרוכש כי אי.קיי.דיזיין תוביל את המוצר המוחזר אליה, בין אם המוצר הגיע לידיו ובין אם המוצר נמצא בדרכו אליו, יישא הרוכש בעלות הובלת המוצר. כאמור וזאת על פי עלויות ההובלה המקובלות על ידי אי.קיי.דיזיין.
5.5. זיכוי יבוצע רק במשרדי אי.קיי.דיזיין על פי תיאום מראש, ובכפוף להחזרת המוצר לאי.קיי.דיזיין כאמור לעיל והתנאים להלן.
5.6. זיכוי במזומן עבור החזרת מוצר יעשה על פי ערכו של המוצר ביום הקנייה. מוצר שנרכש במחיר הנמוך מ- 300 ₪ יתקבל עבורו זיכוי במזומן במשרדי אי.קיי.דיזיין על פי תאום מראש או בדרך של זיכוי חשבון כרטיס האשראי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של אי.קיי.דיזיין. בכל מקרה אחר, החזרת מוצר שנרכש באמצעות כרטיס אשראי, תתבצע על ידי זיכוי חשבון כרטיס האשראי.
5.7. אם מסיבה כלשהי, הרוכש אינו מרוצה מהמוצר שרכש, ניתן להחזיר את המוצר לפי תקנה 2(1) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א – 2010 עד שבועיים מיום הרכישה כל זאת, בצירוף קבלה או חשבונית ובאריזתו המקורית ובלבד שלא נעשה בו שימוש. אי.קיי.דיזיין מתחייבת להשיב לרוכש את כספי הרכישה, וזאת בכפוף לתנאים הבאים: זיכוי במזומן על מוצר שהוחזר, יעשה על פי ערכו של המוצר ביום הקנייה, כך שעד 300 ₪ יינתן החזר כספי בסניף או זיכוי חשבון כרטיס האשראי, לפי שיקול דעתה של אי.קיי.דיזיין, ומעל 300 ש"ח -על ידי זיכוי חשבון כרטיס האשראי.
5.8. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר (למעט במקרה של מוצר פגום), על הרוכש להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול ו/או שימוש מכל מין וסוג שהוא לאי.קיי.דיזיין על חשבונו.
5.9. ככלל, יש לשים לב כי אין החזר כספי על מוצר שנרכש בקופון או בתווי קנייה. כמו כן לא יוחזר מוצר שאריזתו הושחתה, שנשבר או התקלקל כתוצאה משימוש לא נכון. תנאים נוספים: אין החלפה / החזרת מוצר שנחתך או הותאם לפי מידה. אין החלפה / החזרת מוצר מתכלה (נורת חשמל, סוללה וכו').
5.10 בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, במידה ובחר צרכן לבטל את העסקה, רשאית אי.קיי.דיזיין לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר הנרכש או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
5.11 כמו כן, במקרה של ביטול עסקה כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית אי.קיי.דיזיין לתבוע את נזקיה מן הרוכש.
5.12 ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

6. אופן התשלום
6.1. חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי בד בבד עם ביצוע ההזמנה לרכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.
6.2. ברכישת מוצר בשירות מתחדש, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי, בכפוף לאישור חברת האשראי, בדרך של חיוב חשבונו בתדירות ובסכוםשבחר הלקוח בעת הרכישה .על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.
ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי, בכפוף לאישור חברת האשראי, בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית.על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.
6.3. כל המחירים המוצגים באתר אי.קיי.דיזיין כוללים מע"מ. אלה אם כן צויין אחרת באתר, המחירים אינם כוללים הוצאות הובלה והתקנה, וכן כל תוספת או הוצאה אחרות שיחולו על הצרכן.

7. אחריות ושירות
7.1. האחריות למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים/משווקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם ולתנאי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.
7.2. אי.קיי.דיזיין לא תהיה אחראיות על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח.
7.3. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תבצע באתר, על ידי צד שלישי, שאינו בשליטתה.
7.4. אי.קיי.דיזיין אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות – לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת. אי.קיי.דיזיין לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנת הרוכש לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממנו. החברה עושה מאמצים רבים בכדי לשמור על תקינות פעילותו של האתר.
7.5. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא. לא תהיה לגולש באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
7.6. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר אי.קיי.דיזיין הינם חדשים וחלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג.
7.7. בהעדר אחריות של היצרן ו/או היבואן ו/או נותן השירות אי.קיי.דיזיין תהיה האחראית למוצרים (במסגרת תעודת האחריות המקורית) ובלבד שנעשה שימוש סביר במוצר.

8. אספקת/הובלות המוצרים
8.1. אי.קיי.דיזיין תדאג לספק כל מוצר הנרכש על מבצע הפעולה באתר, לכתובת בישראל (בכפוף לאמור לעיל) שהוקלדה בעת הרכישה, תוך 14 ימים מיום הזמנת המוצר , אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
8.2. אי.קיי.דיזיין תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. אי.קיי.דיזיין מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי.
8.3. אי.קיי.דיזיין לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של אי.קיי.דיזיין לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.
8.4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית אי.קיי.דיזיין תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
8.5. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים משלוח מחוץ לישראל.
8.6. במקרה של משלוח רשום ו/או משלוח מחוץ לישראל אי.קיי.דיזיין תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
8.7. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בתקנון זה או באתר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
8.8. דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית אי.קיי.דיזיין לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
8.9 בעת אספקת המוצר, רשאית אי.קיי.דיזיין לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
8.10 8.11 אי.קיי.דיזיין שומרת על זכותה לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה הינו המחיר המפורסם במועד השלמת תהליך ההזמנה.

9. תנאים נוספים
9.1. אי.קיי.דיזיין שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר אי.קיי.דיזיין.
9.2. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, וייתכן כי יהיו הבדלים בין המוצרים לבין תמונותיהם. ולמשתמש לא תהיה תביעה בכל הכרוך ונובע מכך.
9.3. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת אי.קיי.דיזיין יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של אתר אי.קיי.דיזיין, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית אי.קיי.דיזיין להודיע על ביטול עסקת הרכישה.
9.4. במידה שתחול או תתגלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה אי.קיי.דיזיין רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.
9.5. במידה שיתברר לאי.קיי.דיזיין כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תהיה אי.קיי.דיזיין רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.
9.6. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב אי.קיי.דיזיין לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, לפי העניין, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.
9.7. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, אייקונים, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו הנם בבעלותה הבלעדית של אי.קיי.דיזיין ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים אלה ללא קבלת אישור אי.קיי.דיזיין בכתב ומראש.
9.8. בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
9.9. אין בהצגת המוצרים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם.
9.10. רישומי המחשב של אי.קיי.דיזיין בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
9.11. כל הודעה לרוכש תבוצע על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדוא"ל, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 3 ימים מיום שנמסרה למשלוח.
9.12. אי.קיי.דיזיין אינה אחראית על פעילותו התקינה של האתר, ועל אבטחת המידע באתר, על אף שתפעל לשם כך. למשתמש לא תהיה כל תביעה הכרוכה ונובעת מכך.

10. שירות לקוחות
10.1. ניתן לפנות לנציגי השירות של אי.קיי.דיזיין באמצעות "צור קשר" שבאתר בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה שאלות לגבי המוצרים, שאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, תפעול המוצר, אחריות, וכל נושא אחר על מנת להפוך את חווית הרכישה לקלה, פשוטה, מהירה ונעימה.

11. פרטיות
11.1. אי.קיי.דיזיין רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר.
11.2. המשתמש אינו מחויב למסור את פרטיו האישיים, מסירת פרטים כאמור תעשה על פי החלטתו במידה ויחליט לרכוש מוצר הניתן לרכישה באתר.

ט.ל.ח

077-6203040
052-4701670
רח' כיאט 6, חיפה
רח' הרצל 3, נס ציונה